ALGEMENE VOORWAARDEN

FaBoX, onderdeel van Grime Atelier Reobijn, gevestigd en kantoorhoudende te Vlissingen, Nederland, statutair gevestigd te Vlissingen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder:

KvK nummer: 39089901
BTW nummer: NL 149528796B01

Rekening gegevens:
IBAN nummer: NL40TRIO0338539794 tav Grime Atelier Reobijn

ARTIKEL 1 | ALGEMEEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen van toepassing op alle overeenkomsten tot levering van goederen en/of diensten door FaBoX, alsmede op alle Overeenkomsten waarbij FaBoX als opdrachtnemer dan wel leverancier optreedt.

2. Eventuele algemene voorwaarden van een wederpartij worden door FaBoX verworpen, tenzij de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.

3. Niet alleen FaBoX maar ook alle personen en bedrijven die bij de uitvoering van een overeenkomst door FaBoX ingeschakeld worden, kunnen op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen.

ARTIKEL 2 | AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN

1. Alle aanbiedingen en/of offertes die FaBoX doet zijn vrijblijvend tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Een overeenkomst komt slechts tot stand door de aanvaarding van een schriftelijke aanbieding van FaBoX. Een aanbieding die door FaBoX is gedaan wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien deze niet binnen een maand is aanvaard.

2. Indien opdrachtgever in geval van een offerte met een samengestelde prijsopgave slechts opdracht wenst te geven voor een gedeelte van de geoffreerde werkzaamheden wordt voor die opdracht een geheel nieuwe offerte en prijsopgave gedaan. Indien na een gevraagde offerte de opdracht uit blijft kunnen de kosten van de calculatie in rekening worden gebracht.

3. Door ondertekening van de opdrachtbevestiging verklaart opdrachtgever zich akkoord met deze voorwaarden en komt de overeenkomst tot stand.

4. Offertes kunnen tot vier weken voor uitvoeringsdatum opdracht, zonder opgave van reden en zonder dat daaruit enige aansprakelijkheid kan voortvloeien, worden ingetrokken.

ARTIKEL 3 | BESTELLEN

Alle diensten kunnen besteld worden via www.fabox.nl. of via hallo@fabox.nl
Artikelen die wij speciaal voor u bestellen, kunnen niet worden geruild en dienen afgenomen te worden.

ARTIKEL 4 | TARIEVEN

1. Alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, exclusief reiskosten á € 0,25 per km, gerekend volgens ANWB routeplanner. Uitgesloten hiervan is gemeente Middelburg.

2. Bij een reistijd langer dan 15 minuten, wordt € 5,– per extra gereden kwartier berekend. Op locaties waar betaald parkeren geldt, worden deze kosten doorberekend aan de opdrachtgever.

3. Bij opdrachten vanaf en na 21:00 uur ’s avonds wordt een toeslag gerekend.

4. Bij verlenging van tijd na afgesproken eindtijd bij inhuur, wordt een toeslag gerekend per 30 minuten na eindtijd of een deel daarvan.

5. FaBoX rekent op feestdagen een toeslag ivm deze feestdagen.

ARTIKEL 5 | BETALING

1. Voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen dient de betaling van diensten voor 100% voorafgaand aan de levering/uitvoering te geschieden.

2. Voor de bestellingen welke worden gedaan bij FaBoX geldt een uiterlijke betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.

3. Voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen dient de betaling van diensten voor 50% voorafgaand aan de levering te geschieden. De resterende 50% geschied bij de uitvoering. De betaling geschied ten alle tijden aan FaBoX en nooit aan derden.

4. Bij uitblijven van betalingen die verschuldigd zijn aan FaBoX, is FaBoX gerechtigd om wettelijke administratiekosten, gevolgd door sommatie- en incassokosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 6 | BETALINGSMETHODEN NEDERLAND

FaBoX accepteert de volgende betalingsmethoden:

Overschrijving/vooruitbetaling op rekening banknummer:

NL40TRIO0338539794
t.n.v.  R. Nijboer

ARTIKEL 7 | TRANSPORT

Ongeacht de waarde van de zending bepaalt FaBoX de verzendingswijze. In- en uitladingen van goederen zomede het transport geschieden buiten verantwoordelijkheid van FaBoX en zijn voor rekening en risico van de wederpartij, behalve indien het transport wordt uitgevoerd door FaBoX zelf.

ARTIKEL 8 | AANSPRAKELIJKHEID

1. Iedere vorm van aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de betreffende goederen en/of diensten dat door FaBoX is doorberekend voor de desbetreffende goederen en/of diensten.

2. FaBoX is niet aansprakelijk voor schade die de wederpartij en/of een derde direct of indirect heeft/hebben geleden, lijdt/lijden of al/zullen lijden, ter zake van door FaBoX in opdracht van de afnemer c.q. opdrachtgever op haar producten aangebrachte beeldmerken, tekst e.d.

3. De wederpartij vrijwaart FaBoX voor alle aanspraken die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van vorderingen van derden op FaBoX ter zake van voorvallen, waarvoor FaBoX niet aansprakelijk is ingevolge deze Algemene Voorwaarden.

4. FaBoX kan onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk worden gesteld voor letsel of schade die wordt veroorzaakt door toedoen van haar activiteiten. Daarnaast is FaBoX niet aansprakelijk voor andere directe of indirecte schade van de afnemer en/of derden die aan of door de geleverde goederen en diensten mochten ontstaan. Alle producten voldoen, tenzij anders vermeld, aan de vereiste Europese richtlijnen voor cosmetica.

5. Bij extreme temperaturen (boven de 25 graden) zijn wij niet aansprakelijk voor eventueel kwaliteitsverlies van materialen en de hechting van producten op de huid.

6. FaBoX behoudt het recht uitvoering van schminkwerk te weigeren, als er vermoeden is van (besmettelijke) ziekte, (overdraagbare) huidaandoeningen, open wondjes, vuil, kinderziektes, koortslippen, eczeem en overige aandoeningen.

ARTIKEL 9 | ONTBINDING

1. In geval van overmacht is FaBoX gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of anderszins te beëindigen, zonder dat zij aansprakelijk is voor eventueel geleden schade hierdoor.

2. In geval van extreme hitte (boven de 30 graden) is FaBoX gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of anderszins te beëindigen, zonder dat zij aansprakelijk is voor eventueel geleden schade hierdoor. FaBoX behoudt zich het recht om bij extreme hitte de boeking voor een gekostumeerde schminker te annuleren.

3. Indien de opdrachtgever/wederpartij, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan alle verplichtingen die voor hem uit enige met FaBoX gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de Wederpartij wordt hij of zij geacht in verzuim te zijn. Schminken in Nederland heeft in dat geval het recht om zonder enige ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat FaBoX tot enige schadevergoeding gehouden is, doch onverminderd de aan FaBoX verder toekomende rechten.

4. In de in lid 1 en 2 van dit artikel genoemde gevallen is elke vordering, die FaBoX ten laste van de opdrachtgever heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar.

5. In geval van annulering door opdrachtgever, rekent FaBoX annuleringskosten, te weten:

10% binnen 30 dagen voor opdrachtdatum,
25% binnen 15 dagen voor opdrachtdatum,
50% binnen 7 dagen voor opdrachtdatum,
75% binnen 3 dagen voor opdrachtdatum.

ARTIKEL 10 | GESCHILLEN

Nederlands recht is van toepassing op de rechtsverhouding tussen FaBoX en de opdrachtgever/wederpartij, alsmede op alle geschillen die hieruit voortvloeien.

ARTIKEL 11 | PRIVACY

Uw persoonsgegevens worden in het klantenbestand FaBoX opgeslagen om de bestellingen te verwerken. Uw persoonsgegevens worden nooit aan derden verstrekt. Wij hanteren de regelgeving volgens de wet op de privacy (zie Privacy Policy).

ARTIKEL 12 | SCHMINKERS

1. Het aantal schminkers wordt van te voren in overleg vastgesteld.

2. Een schminker heeft recht op een kwartier pauze na 2 uur achter elkaar schminken. Deze worden doorbetaald.

3. Mocht een schminker door omstandigheden verhinderd zijn wordt z.s.m. gezocht naar een vervanger. Als vervanging niet kan worden aangeboden, is FaBoX niet aansprakelijk voor de hierdoor geleden schade.

4. Onze schminkers dienen ten alle tijden van de aanwezige sanitaire voorzieningen gebruik te kunnen maken.

5. Bij een inhuurtijd langer dan 2 uur, tussen 12:30 en 13:30 en 17:30 en 18:30, wordt er een maaltijd en drankjes beschikbaar gesteld door opdrachtgever.

6. Bij temperaturen onder de 15 graden, schminken wij niet buiten, tenzij in een goed verwarmde locatie.

7. Bij temperaturen boven de 25 graden, dient FaBoX in een koele werkplek te worden voorzien. Als dit niet kan worden gerealiseerd kan dit ten kosten gaan van de kwaliteit en zijn wij niet aansprakelijk voor kwaliteitsverlies van onze materialen en uitvoering. Zie artikel 9.5.

8. Bij temperaturen boven de 30 graden, behoud FaBoX het recht om de opdracht te annuleren. Zie artikel 10.2.

9. FaBoX schminkt alleen op een goed verlichte locatie.

10. FaBoX beschikt over tent aan te vullen met verwarming en verlichting en is tegen meerkosten  af te nemen bij boeking (stroomfaciliteit verplicht). Tent wordt niet los verhuurd.

11. Bij kinderen schminken sluiten wij de rij 30 minuten voor eindtijd. FaBoX bepaalt de laatst wachtende en voorziet hem/haar van een duidelijk nummer of bord/vest met eindtekst ´´ik ben de laatste´´. Na de laatst wachtende wordt er niet meer geschminkt. Een regel die wij strikt hanteren!

12. Indien niet anders afgesproken, verwachten wij dat er per schminker een tafel van minimaal 1x1m. beschikbaar wordt gesteld met twee stoelen of krukken.

13. De schminker mag kinderen weigeren met puistjes, beschadigingen in het gezicht, verkouden/zieke kinderen, lopende neuzen, etc. Als daarmee de gezondheid van andere kinderen in gevaar komt.

 

ARTIKEL 13 WORKSHOP

1. Voor groepsworkshops geldt een minimale deelname van 4 personen en maximaal 14.

2. Bij onvoldoende deelname wordt het recht behouden de cursus/workshop te verplaatsen naar een andere datum.

3. Indien de vaste docent verhinderd is wordt naar vervanging gezocht. Wanneer vervanging niet mogelijk is wordt de cursus opgeschort naar een andere, door FaBoX bepaalde datum.

4. Wanneer cursisten verhinderd zijn op een cursusdatum kan deze niet worden ingehaald, tenzij dit voor aanvang van de cursus anders is afgesproken met de docent. Cursisten kunnen bij verhindering van elke aard geen aanspraak maken op reductie van het cursusgeld.

ARTIKEL 14 | CURSUSGELDEN

Cursisten dienen uíterlijk 5 dagen voorafgaand aan de workshop het cursusgeld over te maken op bovenaan vermeld rekeningnummer, onder vermelding van het ordernummer van de reservering. Mocht de betaling 2 dagen voor de startdatum niet op genoemde rekening zijn bijgeschreven, behoudt FaBoX het recht om de inschrijving te laten vervallen en in de plaats mensen van een wachtlijst aan te trekken.

Bij afmeldingen binnen 15 dagen voor startdatum van de cursus of workshop wordt het cursusgeld niet terugbetaald.

ARTIKEL 15 | FOTO’S/BEELDMATERIAAL

Tijdens onze werkzaamheden en workshops kunnen foto’s worden genomen. Tenzij van te voren expliciet aangegeven, gaat men er automatisch mee akkoord dat dit beeldmateriaal mag worden gebruikt voor de website of voor andere marketing doeleinden van FaBoX.

FaBoX ©februari 2018

Heeft u vragen over het aanbod of wilt u een grotere groep professionals tegelijk inhuren? Stuur ons gerust een bericht via het onderstaand contactformulier.

3 + 3 =

Heeft u vragen?

Neem gerust contact met ons op door naar onze contactpagina te gaan of een e-mail te sturen naar het volgende mailadres:

hallo@fabox.nl

Ben jij een artiest?

Meld je dan nu bij ons aan en vertel ons wat jouw expertise is.

FaBoX

FaBoX

Badhuisstraat 109-B
4381 LP Vlissingen

T : 06 428 06 302
KvK : 39089901